"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2560

Download _1528208327.pdf

ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

Download _1528531374.docx

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 12 ต.ค.2561

(ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 17 เม.ย. 2562

Download _1555490460.pdf

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

Download _1560160574.pdf


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา